ຊົມເຊີຍ…!!!ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ກະທົບຈາກໂຄວິດ.

  0
  645

  ນັບແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຕົ້ນປີ 2020, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ ປັບຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍພື້ນຖານ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ;

  ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ. ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020; ດຳເນີນໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 318/ທຫລ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2020;

  ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການສະໜອງແຫລ່ງທຶນຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍສຸມໃສ່ສະໜອງແຫລ່ງທຶນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (ວນກ) ໃນຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງ COVID-19.

  ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ດ້ານສິນເຊື່ອໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຮອດເດືອນມີນາ 2021 ເຫັນວ່າ:ທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ມີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງໝົດ 4.846 ລາຍ ລວມມູນຄ່າ 9.565,24 ຕື້ກີບ. ສຳລັບເບື້ອງ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໄດ້ມີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງໝົດ 454.163 ລາຍ ລວມມູນຄ່າ 263,63 ຕື້ກີບ.

  ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອທີ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປະຕິບັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍການຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ນະໂຍບາຍເລື່ອນຊຳລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ອຍກູ້ໃໝ່ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ ຫລື ທຸລະກິດ, ນະໂຍບາຍປັບຫລຸດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ນະໂຍບາຍ ອື່ນໆ.

  ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ໂຄງການສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ COVID-19 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 318/ທຫລ ແມ່ນໄດ້ມີການສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທັງໝົດ 1.652,57 ຕື້ກີບ ຈໍານວນ ລູກຄ້າ 477 ລາຍ ແລະ ຖອນນໍາໃຊ້ແລ້ວ 1.369,44 ຕື້ກີບ.

  ສໍາລັບການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ ວນກ ໂດຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໄດ້ປ່ອຍກູ້ແລ້ວ ປະມານ 165,06 ຕື້ກີບ (ມີຈໍານວນ 116 ຫົວໜ່ວຍ ວນກ, ມີ 143 ສັນຍາເງິນກູ້ ມາຈາກ 14 ແຂວງ).

  ຕໍ່ກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ, ທຫລ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ທຫລ ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໂດຍສະເພາະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ.

  ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ໂດຍການອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ທັນສະພາບການ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕົວຈິງ; ສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອສະໜອງເງິນກູ້ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວນກ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຈຳນວນ 16 ທະນາຄານ ຄື:

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ, ທະນາຄານລາວຈີນ ຈຳກັດ, ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ຈຳກັດ, ທະນາຄານບີໄອຊີລາວ ຈຳກັດ, ທະນາຄານເອັສທີ ຈຳກັດ, ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານອາເຮັສບີ ລາວ ຈຳກັດ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ຈຳກັດ, ທະນາຄານຫວຽດຕິນ ລາວ ຈຳກັດ, ທະນາຄານແຄນາເດຍ ລາວ ຈຳກັດ,

  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ຈຳກັດ, ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫລວງ, ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈຳກັດ ແລະ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະ ກິດຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດໄຟຟ້າ ເພື່ອການສົ່ງອອກ, ສິນເຊື່ອເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທົດແທນການນຳເຂົ້າ ແລະ ສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນ ສິນຄ້າສົ່ງອອກ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.