ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ…!!! ເຕັກນິກແລະວິທີ ການປູກແລະຂະຫຍາຍພັນ ໝາກນາວ ສູດນີ້ນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ.

  0
  420

  ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ເຮັດກະສິກຳການປູກໝາກນາວເປັນສິນຄ້າ ຫຼື ຄົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວຕ້ອງອ່ານທາງນີ້

  ກະສິກຳວັນນີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວມາຝາກ ເຊິ່ງປັເຈຸບັນການຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວ, ໝາກຂີ້ຫູດບໍ່ຈະເປັນຕ້ອງນຳກ້ານກິ່ງມັນມາເຮັດ

  ກໍ່ແຕ່ເຮົາຈະໃຊ້ວິທີນຳໃບຂອງມັນມາການເປັນແນວພັນໄດ້ເຊັ້ນດຽວກັນ ເຊິ່ງວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືຄົ້ນຄ້ວາຂຶ້ນໂດຍ ທ່ານ ສຸຣະໄຊ ສະມັນຕະຣັດ ຫຼື ຄູ ຕິ່ງ ແຫ່ງ ສູນການຮຽນຮູ້ເສດຖະກິດພໍພຽງຕົ້ນແບບ ທ. ກ. ສ

  ສຳລັບຫຼັກການທີ່ຈະຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວດ້ວຍໃບ ຄວນຈະຂະຫຍາຍຈາກແມ່ພັນທີ່ມີອາຍຸ 4 ປີ ເພາະເປັນໄລຍະເວລາໝາກນາວເຕີບໃຫຍ່ສົມບູນແບບ ແຕ່ກ່ອນຈະຂະຫຍາຍນັ້ນຕອ້ງບຳລຸງຕົ້ນໝາກນາວໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນໂດຍການໃສ່ສູດຝຸ່ນຄອກ

  ໃຫ້ຕົ້ນໝາກນາວໄດ້ສະສົມອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ ຈາກນັ້ນນຳໃບມັນມາກຳເບິ່ງ ຖ້າໃບມັນກອບ ສະແດງວ່າໄດ້ສະສົມສານອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ ສ່ວນໃບທີ່ອ່ອນນິ້ມ ສະແດງວ່າອາຫານຍັງບໍ່ພຽງພໍ

  ສ່ວນການເລືອກໃບທີ່ຈະຂະຫຍາຍພັນ ຄູຕິ່ງບອກວ່າ ສາມາດນຳໄປຂະຫຍາຍໄດ້ທຸກໃບ ແຕ່ດີທີ່ສຸດຄືໃບເຄິ່ງແກ່ເຄິ່ງອ່ອນ (ໃບປານກາງບໍ່ແກ່ຫຼາຍບໍ່ອ່ອນຫຼາຍ) ປະມານວ່າຢູ່ຕ່ຳຈາກຍອດປະມານ 3-5 ໃບ ຕົ້ນແມ່ພັນໝາກນາວ

  ໜຶ່ງຕົ້ນ ຈະສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ນັບເປັນພັນໆຕົ້ນ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສົມບູນຂອງຕົ້ນແມ່ພັນເຊັ່ນກັນ ການໃຊ້ເວລາຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວດ້ວຍໃບນັບຕັ່ງແຕ່ເລີ່ມຈົນປູກລົງດິນ ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 2-3 ເດືອນ ແຕ່ຖ້າເປັນໝາກຂີ້ຫູດອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍກ່ວາ ຫຼື ອາດເຖິງ 4-5 ເດືອນ ເປັນຕົ້ນ

  + ສຳລັບການຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວດ່ວຍໃບຕາມສະບັບຂອງ ຄູຕິ່ງ ມີດັ່ງນີ້:
  1.ນຳກາບໝາດພ້າວມາຕັດເປັນທ່ອນຍາວປະມານ 2.5-3 ຊມ.ນຳໄປແຊ່ໄວ້ໃນນ້ຳຈົນຊຸ່ມ ເອົາຄ້ອນທຸບຈົນກາບພາກພ້າວນຸ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການຫໍ່ເປັນທ່ອນ

  2.ເມື່ອໄດ້ກາບໝາກພ້າວທີ່ນຸ້ມແລ້ວ ນຳມາຫໍ່ມ້ວນເປັນທ່ອນ ຫັດໜັງຢາງຫົວທ້າຍ ແລ້ວນຳຕະປູແທງລົງໄປບໍລິເວນດ້ານເທິງຂອງກາບໝາກພ້າວໃຫ້ເປັນຮູ ເພື່ອລຸດການສຽດສີເວລານຳໃບສຽບລົງໄປ

  3.ຕັດໃບໃຫ້ມີກ້ານດ້ານເທິງໃບເລັກໜ້ອຍ ສ່ວນດ້ານລຸ່ມກ້ານໃບໃຫ້ຍາວປະມານ 1-1.5 ຊມ.
  4.ຕັດໃບອອກເຄິ່ງໜຶ່ງເພື່ອລຸດການ

  5.ການຂີດເປືອກຫຸ້ມກ້ານຂອງໃບ ຫຼື ເປີດແຜຕາມຄວາມຍາວຂອງກ້ານ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ໃນການອອກຮາກ 1-3 ໜ້າ ຫາກບໍ່ເຮັດແບບນີ້ຮາກຈະອອກສະເພາະທາງປາຍ ຕັດເທົ່ານັ້ນ ຖືວ່າໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໝາກນາວທີ່ນຳໄປປູກບໍ່ເຂງແຮງ ຖ້າຂີດເພີ່ມກໍ່ຈະເພີ່ມພື້ນທີ່ການອອກຮາກຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ

  6.ນຳກິ່ງໃບທີ່ເປີດໜ້າແລ້ວໄປຈຸ່ມໃນນ້ຳດລັ່ງຮາກ ແລ້ວເອົາໄປຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງ ຖ້າບໍ່ແຫ້ງດີເມື່ອນຳໄປສຽບໃສ່ກ້ານໝາກພ້າວອາດເນົ່າໄດ້

  7.ເມື່ອນຳໃບໝາກນາວໄປສຽບໃສ່ທ່ອນກາບໝາກພ້າວທີ່ກຽມໄວ້ຮອດ 4 ກິ່ງໃບໝາກນາວແລ້ວໃຫ້ມັດທັງ 4 ທ່ອນນັ້ນຮວມເຂົ້າກັນ ເພື່ອໃຫ້ມັນຕັ້ງໄດ້

  8.ນຳທ່ອນກາບໝາກພ້າວທີ່ສຽບແລ້ວໄປຈຸ່ມນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມແລ້ວໃສ່ໄວ້ໃນຖົງຢາງ ແລ້ວມັດຖົງຢາງໃນລັກສະນະເຮັດຖົງຜອງໆ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົມເຂົ້າ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ໃບນັ້ນມາດາດຖືກຖົງຢ່າງເດັດຂາດ

  9.ເມື່ອໃນຖົງມີທ່ອນກາບພ້າວສຽບໃບໝາກນາວຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ນຳຖົງດັງກ່າວໄປປະໄວ້ທີ່ກ້ອງຮົ່ມໄມ້ ໃຫ້ແດດຖືກເລັກໜ້ອຍປະມານ 1 ເດືອນ ໝາກນາວຈະເລີ່ມອອກຮາກ ຫຼື ເລີ່ມຕິດຍອດ

  ສ່ວນຖ້າເປັນໝາກຂີ້ຫູດແມ່ນປະມານ 3-4 ເດືອນ ຈິ່ງຈະເລີ່ມອອກຮາກ ແລະ ຕິດຍອດ ເຊິ່ງຖ້າຈະໃຫ້ສົມບູນຄວນລໍຖ້າທັງຮາກ ແລະ ຕາອອກມາທັງຄູ່ ຈິ່ງເລີ່ມນຳໄປລົງຖົງຊຳເບ້ຍໄມ້ຕໍ່ໄປໄດ້

  + ຫາກທ່ານອ່ານແລ້ວຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈສາມາດຮັບຊົມຂັ້ນຕອນການປູກໃນວິດີໂອຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້ ໝາຍເຫດ: ວິດີໂອດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນວິດີໂອຂອງໄທ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈໃນການສື່ສານດ້ານພາສາງ່າຍຂຶ້ນ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.