ເປີດໂຄງການ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ

    0
    398

    ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2021, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດໂຕໂຄງການ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ ຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍອີງໃສ່ການຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການຂອງຈີນ ເພື່ອປັບປຸງການໂຕ້ຕອບ ຕໍ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງລະ ບົບການຄຸ້ມຄອງ ກ່ຽວກັບຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ ດ້ານສຸຂະພາບທີ່ປອດໄພ ໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້

    ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ, ພະນັກງານໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ, ພ້ອມທັງການຮັກສາສຸຂະພາບ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການປົກປ້ອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.ນອກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການໂຕ້ຕອບ ສຳລັບປະຊາຊົນໃນກຸ່ມທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ພວກເຂົາຈະສາມາດກ້າວໄປທາງໜ້າຮ່ວມກັນຢ່າງມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນເພື່ອຮັກ ສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ.ທ່ານນາງ ຣີ

    ຄາດາ ຣີເກີ ຜູ້ຕາງໜ້າ UNDP ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ, ການຫັນເປັນຕົວເມືອງຢ່າງໄວວາ ແລະ ການປ່ຽນແປງວິຖີຊີວິດ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ຕໍ່ບັນຫາການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງປະກອບມີຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ ທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງແກ້ໄຂໃນບັນດາສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະ ພາບໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາງ ຣີຄາດາ ຣີເກີ ມີຄວາມຍິນດີຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ຂອບໃຈທີ່ປະເທດລາວ ໄດ້ເປັນໜຶ່ງ ໃນ 5 ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການພາກພື້ນນີ້. ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືໃນທິດທາງທີ່ດີກັບຄູ່ຮ່ວມພັດ ທະນາຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງອົງການອະນາໄມໂລກ.