ລາວຍັງມີເດັກນ້ອຍປະມານ 75.000 ຄົນຍັງຂາດສານອາ ຫານໃນແຕ່ລະປີ

  0
  172

  ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນນີ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 2 ຄົນເປັນເລືອດຈາງ, ມີ 1 ໃນ 2 ຂອງແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ມີພາວະເລືອດຈາງ, ເດັກນ້ອຍປະມານ 75.000 ຄົນ ຍັງຂາດສານອາຫານ (ຈ່ອຍຜອມ) ໃນແຕ່ລະປີ, ເດັກນ້ອຍ 1 ໃນ 3 ຄົນ ຍັງເຕ້ຍທຽບກັບອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນອກນັ້ນ ພັດມີການ

  ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມອ້ວນ ຈາກ 2.0% ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 3.5% ໃນ 2017 (LSIS 2).ກະຊວງສາທາລະນະສຸກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ບັນຫາຂ້າງເທິງນັ້ນລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າໂດຍສະເພາະເລັ່ງໃສ່ໂຄງການໂພຊະນາການແບບເຊື່ອມສານກັບວຽກງານກະສິກໍາ, ການ

  ບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ການສຶກສາ, ການສະໜອງນໍ້າສະອາດ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ, ການຄຸ້ມຄອງການຂາດສານ

  ອາຫານກະທັນຫັນແບບເຊື່ອມສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການສື່ສານເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາໃນສັງຄົມດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ອື່ນໆ.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.