ມາເບິ່ງ ລົດປະເພດໃດແດ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທາງດ່ວນ ມາດຕາ 40 ລະບຸຊັດເຈນ

0
399

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັງວຽງ ມາດຕາ 40 ພາຫະນະທີ່ຍົກເວັ້ນຄ່າຜ່ານທາງ ມີ: 1.ລົດຕຳຫຼວດຈະລາຈອນທາງດ່ວນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ແລະແກ້ໄຂ ອຸບັດເຫດຕາມທາງດ່ວນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍການຕິດຂ້າງລົດ , 2.ລົດໂຮງໝໍ, ກູ້ໄພ ແລະ ມອດໄຟ , 3.ຍານພາຫະນະອື່ນໆທີ່ຜູ້ສຳປະທານເປັນຜູ້ຕົກລົງ.


ມາເບິ່ງ ລົດປະເພດໃດແດ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທາງດ່ວນ ມາດຕາ 40 ລະບຸຊັດເຈນ


ມາເບິ່ງ ລົດປະເພດໃດແດ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທາງດ່ວນ ມາດຕາ 40 ລະບຸຊັດເຈນ